کلیه متقاضیان در صورت پرداخت بدهی ترم های گذشته از تاریخ 21 بهمن 94 جهت دریافت فیش واریز اجاره بهای ترم جاری به امور دانشجویی مراجعه نمایید.حضور دانشجویان بدهکار برای سکونت در خوابگاه قائم ممنوع بوده و همچنین پرداخت اجاره بهای ترم جاری الزامی می باشد


ab.derakhshan

دانشجویانی که از ترم های گذشته بابت سکونت خوابگاه به صندوق رفاه وزارت علوم بدهی دارند ، تا قبل از تسویه حساب کامل ،خوابگاه به آنها تعلق نخواهد گرفت

لینک صندوق رفاه


ab.derakhshan