به آگاهی می رساند آخرین مهلت پرداخت اجاره بهای خوابگاه،مصوب صندوق

رفاه وزارت علوم روز دوشنبه 94/9/23می باشد.

کلیه تبعات ناشی از عدم واریز مبلغ اجاره بها درتاریخ فوق برعهده دانشجویان خواهدبود.


ab.derakhshan

 اساتیدودانشجویان محترمی که درجشنواره هنرهای تجسمی(موزه هنرهای معاصر اهواز)شرکت کرده اند جهت دریافت گواهی شرکت به دفترفوق برنامه(اموردانشجویی)آقای مهرجویی مراجعه نمایند.


ab.derakhshan

کلیه دانشجویان دختر ساکن شهرهای استان خوزستان فاقد خوابگاه، پس از پرداخت بدهی شهریه ترم های گذشته جهت دریافت فرم سکونت در خوابگاه کوثر از روز سه شنبه 94/7/14 بهمراه فیش پرداخت شده شهریه به امور دانشجویی مراجعه نمایند


ab.derakhshan

کلیه دانشجویان دختر ورودی مهر 94 فاقد خوابگاه، جهت دریافت فرم سکونت در خوابگاه کوثر از روز سه شنبه 94/7/14 به امور دانشجویی مراجعه فرمایید


ab.derakhshan

دانشجویانی که از ترم های گذشته بابت سکونت خوابگاه به صندوق رفاه وزارت علوم بدهی دارند ، تا قبل از تسویه حساب کامل ،خوابگاه به آنها تعلق نخواهد گرفت

لینک صندوق رفاه


ab.derakhshan

      قابل توجه دانشجویان دوره روزانه وشبانه می رساند پیرو بخشنامه صندوق رفاه دانشجویی به شماره 9098/1/130مورخ15/06/94مبنی بر اخذ اجاره بهاء خوابگاه درابتدای ترم جاری،لذا میبایست تا قبل از شروع ترم جدید بدهی های خوابگاهی را تسویه کامل نمایند درغیر این صورت حق استفاده از خوابگاه را ندارند.  سایت صندوق رفاه جهت پرداخت اینترنتی


ab.derakhshan

برنامه هفتگی نیمسال اول 94 دانشکده هنر شوشتر بر روی سایت قسمت آموزش قرار گرفت


ab.derakhshan