اطلاعیه

توجه

 

جهت مشاهده برنامه هفتگی نیمسال اول 94 به برنامه کلاسی مراجعه نمایید. 

 

                                

                                           « قابل توجه » 

 

دانشجویانی که آخرین واحد درسی خودرا می گذرانند باید حداکثر تا دوماه بعد نسبت به تسویه حساب با دانشکده اقدام نمایند

 

درغیر این صورت عواقب ناشی از آن به عهده ی دانشجو می باشد.      

 

                                                                                              آموزش


 

سایت دانشگاه شهید چمران اهواز:       www.scu.ac.ir

 

 


 

« اطلاعیه مهم »

 

                  دانشجویان فقط مجاز به انتخاب یک درس از دروس معارف در هر ترم می باشند.

  درصورت اخذ بیش از یک درس معارف در یک ترم ؛ باید در زمان حذف و اضافه بقیه دروس معارف را حذف نمایند.در غیر اینصورت عواقب ناشی از آن بعهده دانشجو می باشد. 

 


 

   قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل

بدینوسیله به اطلاع می رساند جهت انجام تسویه حساب قبل از مراجعه به دانشکده با آموزش

تماس حاصل نمایید لازم به ذکر است فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته باید سه

جلد رساله صحافی شده و سی دی به همراه داشته باشند

06136272072-75      شماره تلفن        

 

 

 

 

برنامه کلاسی آموزش

 برنامه هفتگی اول 94

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                              

تقویم آموزشی

                 

                 انتخاب واحد نیمسال اول 94

یکشنبه

15/6/94

ورودی 90و ماقبل

دوشنبه

16/6/94

ورودی 91

سه شنبه

17/6/94

ورودی   92

 چهارشنبه

 18/6/94

 ورودی 93

                

                   حذف و اضافه نیمسال اول 94

 

یکشنبه

29/6/94

ورودی 90 و ماقبل

دوشنبه

30/6/94

ورودی 91

سه شنبه

31/6/94

ورودی 92

چهارشنبه

1/7/94

ورودی    93 و 94