برگزاری مراسم درختکاری مصادف با روز درختکاری

روز دو شنبه در تاریخ 94/12/17  مراسمی تحت عنوان درختکاری با حضور دانشجویان ، پرسنل و هیات علمی برگزار گردید

تصاویر

Wednesday, March 09, 2016 12:18:00 AM
Rate this Content 0 Votes