تلفن های داخلی دانشکده

212 معاونت آموزشی
201 اداره آموزش
202-224 امور دانشجویی
203 امور اداری
210 دبیرخانه و بایگانی
205 انبار
206 کتابخانه
228 کتابداری
212 معاونت آموزش
205 انبار
205 دفتر عمرانی
223 دفتر مشاوره
227 نگهبانی
213 حراست
215 معاونت پژوهشی و دانشجویی
230 گروه هنر

           تلفن های مستقیم دانشکده

06136272088 ریاست
06136272076 امور دانشجویی
06136272078 سلف سرویس
06136272078 خدمات
 06136272078 سایت
06136272089 حسابداري