تلفن های داخلی دانشکده

212 معاونت آموزشی
201 اداره آموزش
202-224 امور دانشجویی
203 امور اداری
210 دبیرخانه و بایگانی
205 انبار
206 کتابخانه
228 کتابداری
212 معاونت آموزش
205 انبار
205 دفتر عمرانی
223 دفتر مشاوره
227 نگهبانی
213 حراست
215 معاونت پژوهشی و دانشجویی
230 گروه هنر

           تلفن های مستقیم دانشکده

06136272088 ریاست
06136272076 امور دانشجویی
06136272078 سلف سرویس
06136272078 خدمات
 06136272078 سایت
06136272089 حسابداري
3 + 3 =  
 
shushtar art collage

آدرس و تلفن دانشکده هنر

تلفن هاي دانشكده

06136272072

06136272073

06136272074

06136272075

    06136272088   : فکس

  : آدرس

شوشتر- شوشترنو-بلوار دانشگاه- بعد از دانشگاه آزاد اسلامی - دانشکده هنر دانشگاه چمران

کدپستی :6451781167

آدرس و تلفن خوابگاه نرگس

 

  : آدرس

شوشتر- شوشترنو-بلوار دانشگاه- بعد از دانشگاه آزاد اسلامی 

آدرس و تلفن خوابگاه قائم

 

شوشتر-کمربندی-جنب کمیته امداد- ساختمان 5 طبقه- خوابگاه قائم دانشکده هنر دانشگاه چمران

کدپستی : 6451664868

تلفن : 36224550-36210713