گالری دانشکده

دانشکده هنر شوشتر با اختصاص بخشی از فضای عمومی دانشکده اقدام به برپایی گالری نموده است ظرفیت این گالری هم اکنون 40 اثر می باشد متقاضیان برپایی نمایشگاه در گالری باید با معاونت پژوهشی هماهنگی نمایند .