جدید***** قابل توجه دانشجویانی که بدهکار صندوق رفاه می باشند

دانشجویانی که از ترم های گذشته بابت سکونت خوابگاه به صندوق رفاه وزارت علوم بدهی دارند ، تا قبل از تسویه حساب کامل ،خوابگاه به آنها تعلق نخواهد گرفت

لینک صندوق رفاه

Tuesday, September 22, 2015 8:51:00 PM
Rate this Content 13 Votes