این دانشکده دارای رشته های کاردانی ، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته گرافیک ،کاردانی و کارشناسی نقاشی و کاردانی کامپیوتر می باشد

 هم اکنون دو گروه هنر و کامپیوتر به صورت مستقل در دانشکده مشغول به فعالیت آموزشی می باشند .

مدیر گروه هنر جناب آقای مهدی احمدی و مدیر گروه کامپیوتر جناب آقای سعدی است .