قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد جهت دفاعیه

آخرین مهلت دفاعیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی بهمن 92 (اولین دوره) طبق تقویم دانشگاهی 95/4/15 می باشد.این گروه از دانشجویان لازم است قبل از دفاعیه ، درخواست خود ، همراه با نسخه های صحافی نشده پایان نامه را به گروه تحویل دهند

Monday, June 06, 2016 10:22:00 PM
Rate this Content 0 Votes