كتاب آثار اساتید و دانشجویان دانشكده هنر شوشتر منتشر شد

عمده آثار این کتاب شامل آثار اساتید،دانشجویان و دانش آموختگان دانشکده هنر می باشد که در اردیبهشت 1394 در موزه های معاصر اهواز تحت عنوان جشنواره هنر های تجسمی برگزار گردید

مشاهده کتاب

Wednesday, March 02, 2016 1:29:00 AM
Rate this Content 0 Votes
  • RSS
  • Add To My MSN
  • Add To Windows Live
  • Add To My Yahoo
  • Add To Google

Statistics

  • Entries (1)
  • Comments (0)

Archives