معرفی مرکز مشاوره

مرکز مشاوره دانشکده با هدف ارتقاء سطح بهداشت  رواني دانشجويان و پيشگيري از بروز و شيوع آسيب هاي رواني خدمات خود را در بخش هاي متعدد و متنوع به صورت رایگان ارائه مي دهد.

انجام مشاوره در زمينه هاي تحصيلي، شغلي، ازدواج و خانواده، عاطفي رواني، وغیره ... توزیع بروشورهای آموزشی و پیامهای مشاوره ای وهمچنین ارائه خدمات روان سنجی شامل هوش ، استعداد ، اختلالات روانی و.......(در صورت نیاز و تشخیص مشاوران)  از جمله مهم ترين فعاليت هايی است که براي خدمات رساني هرچه مطلوب تر به دانشجويان در مرکز صورت مي گيرد.

 

برنامه زمانی مراجعه به مرکز مشاوره دانشکده :

  یکشنبه ها ساعت 10  الی  13    با حضور کارشناس ارشد مشاوره

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------