معاونت دانشجویی دانشکده هنر شوشتر آقای حسین جلودار می باشند.

معاون دانشجویی دانشکده هنر شوشتر به دلیل دوری از پردیس دانشگاه شهید چمران اهواز در زمینه اداره خوابگاهها و خدمات دانشجویی و همچنین اداره سلف سرویس دانشجویی مستقلا ً خدمات فوق را پیگیری می نماید .

دانشکده هنر شوشتر هم اکنون سه خوابگاه در سطح شهر دارد که دو خوابگاه آن دخترانه و یک خوابگاه دیگر پسرانه است از این خوابگاهها دو خوابگاه ملکی و یک خوابگاه امانی می باشد . گفتنی است هم اکنون یک باب ساختمان خوابگاهی به ظرفیت 250 نفر در سایت اصلی دانشکده در حال ساخت است .دانشکده هنر شوشتر تا کنون به تمامی دانشجویان متقاضی خوابگاه ، خوابگاه داده است . فاصله خوابگاه پسرانه قائم از دانشکده حدود 3 کیلو متر است و خوابگاه کوثر و نرگس به ترتیب دو کیلو متر و 700 متر می باشد .

ظرفیت سلف سرویس دانشکده هنر شوشتر برای سرویس دهی به 2000 نفر دانشجو در ساعت می باشد و مساحت آن بالغ بر 600 متر مربع است .

مسئول امور فوق برنامه ی دانشجویی آقای علیرضا عباسی و امور خوابگاهها آقای جولایی می باشد. مسئول   وام های دانشجویی خانم معصومه قنبرپور و ناظر و مسئول اتوماسیون تغذیه آقای علیرضا ملکی است .

سرپرست خوابگاه برادران آقایان محسن کالکبرزاده ، امین متین و مجتبی رجب زاده می باشد و سرپرست خوابگاه کوثر و نرگس خانم ها مهری ملکی ، سیما قوامی ، نسرین زاده وفادار ، مریم یارمند و رقیه افضلان می باشند.

پیگیری امور سرویس ها و ایاب و ذهاب دانشجویی نیز به عهده معاون دانشجویی می باشد که توسط پیمانکار خصوصی خدمات رسانی می شود .

مسئولیت مشاوره  دانشکده را سرکار خانم  گرجی زاده  به عهده دارد .