معاون آموزشی :

آقای علی امیری مسئولیت معاونت آموزشی را به عهده دارد

 

معاونت آموزشی مسئولیت برگزاری کلیه امور آموزشی دانشکده از جمله برگزاری امتحانات ، تعیین ظرفیت ها ، هماهنگی بین گروهها را عهده دار می باشد .

کارشناسان آموزش سرکار خانم ها زهره صدری شوشتری و خانم گرجی زاده می باشند.

مسئولیت برگزاری و برنامه ریزی کلاسها و کارگاهها از دیگر وظایف آموزش می باشد .