معاونین

معاونت آموزشی

آقای علی امیری
سمت: معاون آموزشی و عضو هیئت علمی
شماره تماس: 09161113350
شماره فکس: 06126231303
آدرس پست الکترونیکی:
aliamiriart@gmail.com

 اطلاعات بیشتر

معاونت دانشجویی

آقای حسین جلودار
سمت: معاون پژوهشی

شماره تلفن: 09163159107
آدرس پست الکترونیکی
h.jelodar@scu.ac.ir

 

 اطلاعات بیشتر

 معاونت پژوهشی

آقای حسین جلودار
سمت: معاون پژوهشی

شماره تلفن: 09163159107
آدرس پست الکترونیکی
h.jelodar@scu.ac.ir

 

اطلاعات بیشتر