معاونت پژوهشی

معاون پژوهشی دانشکده هنر شوشتر  آقای حسین جلودار می باشد .

مسئولیت امور پژوهشی اساتید و دانشجویان، کتابخانه ،  IT دانشکده  ،  برگزاری سمینارها و همایش های علمی وهمچنین نمایشگاهها

به عهده معاونت پژوهشی می باشد .