کتابخانه دانشکده هنر شوشتردر فضایی به وسعت 3000 مترمربع و با بیش از 13000 منبع اطلاعاتی، 9000 نسخه کتاب فارسی، نسخه کتاب فارسی ،2000 نسخه کتاب لاتین،2000 مجله فارسی و لاتین و 300 نسخه سی دی آموزشی آموزشی در حال ارائه خدمات میباشد

خانم الهام عبداله پور (مسئول کتابخانه)

خانم مژگان پوردل (کارشناس)