نمایشگاه طراحی سیاه قلم خانم لادن شبیبی در محل دانشکده هنر شوشتراز تاریخ 9/9/93 به مدت یک هفته برگزار گردید .در این نمایشگاه تعداد چهل اثر از آثار هنری این دانشجو ارائه شد که با استقبال دانشجویان همراه بود