اداره خدمات عمومی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

مهرداد اسراری   

مسئول خدمات        

06136272078   

مسعود ثابت ایمانی

برق کار

06136272078