اموال دانشکده

 نام و نام خانوادگی : علی اصغر عرار گاطع

سمت: امین اموال

شماره تماس: 06136272079

پست الکترونیکی:a.ararghate@scu.ac.ir