آیین نامه ها و شیوه نامه ها

آیین نامه ها

اسناد
عنوان توضیح دانلود
آیین نامه ها و شیوه نامه های آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز 1401-1400 دانلود (3,277.2k)
آیین نامه دوره های تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی 1397 دانلود (1,609.9k)
آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) 1393 دانلود (1,130.5k)
97 شیوه نامه جدید دانلود (827.3k)