ارتباط با ما

تماس با ما

 آدرس:

 

شوشتر- شوشترنو-بلوار دانشگاه- بعد از دانشگاه آزاد اسلامی - دانشکده هنر دانشگاه چمران اهواز

تلفن های دانشکده

06136272072

06136272073

06136272074

06136272075

  فکس:

  06136272088  

  

کدپستی :6451781167