حسابداری

نام و نام خانوادگی : علی رضا حنایی

سمت: حسابدار

شماره تماس: 06136272078

پست الکترونیکی:  a.hanaei@scu.ac.ir