دبیرخانه

نام و نام خانوادگی : مرضیه فرهنگ شوشتری

سمت: مسئول دبیرخانه

شماره تماس داخلی: 17

پست الکترونیکی: m.farhang@scu.ac.ir

شرح وظایف : تمامی مکاتبات سازمان مرکزی و دانشکده از طریق دبیرخانه انجام می شود و این واحد علاوه بر مکاتبات خارج از دانشگاه، هماهنگی با دفتر گروه های دانشکده را نیز بر عهده دارد .