ریاست فعلی

 

                  

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : منصور کلاه کج

گروه آموزشی: گرافیک

 مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی :  m.kolahkaj@scu.ac.ir

 تلفن مستقیم :36272088-061

                                                                                     

                                                                                  مشاهده صفحه ی علمی و پژوهشی دکتر کلاه کج(RMS )