قوانین و مقررات

مقررات کتابخانه:

۱. فقط به دارنده کارت ، کتاب امانت داده می شود.

۲. به دانشجویان مقطع کارشناسی ۳ کتاب به مدت ۲ هفته و دانشجویان مقطع ارشد ۵ کتاب به مدت ۱ ماه امانت داده می شود.

۳. برای استفاده از کتابخانه ، همراه داشتن کارت عضویت ضروری است.

۴. در صورت آسیب دیدن یا مفقود شدن کتاب ، تهیه یک نسخه از کتاب الزامیست.

۵. هنگام تسویه حساب این کارت باید تحویل داده شود.