پیکره

 مجله علمی پیکره از انتشارات دانشکده هنر، دانشگاه شهید چمران اهواز است که نخستین شماره آن سال ۱۳۹۱ منتشر شده است. هدف این مجله، انتشار پژوهش‌های علمی، کاربردی  و  نظری حوزه هنر و تاریخ، به ویژه هنرهای تجسمی است.

این مجله، طبق نامه  شماره۱۱۸۷۲۹-۱۳۹۹ مورخ ۱۴۰۰.۵.۱۳ بنابر اعلام دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  ازسال ۱۳۹۹  به درجه علمی ارتقاء یافت. 

پیکره با انتشار ۲۴ مقاله در سال به دو زبان انگلیسی و فارسی بصورت فصلنامه منتشر می‌شود. 

 

صاحب امتیاز: دانشگاه شهید چمران اهواز

مدیر مسئول: دکتر منصور کلاه‌کج 

سر دبیر:دکتر محمد خزائی 

 

هیأت تحریریه

دکتر محمدرضا علم 

دکتر سید محمد فدوی 

دکتر شهاب‌الدین عادل 

دکتر اصغر جوانی 

دکتر علی بحرانی‌پور 

دکتر شهرام جلیلیان 

دکتر سودابه صالحی 

دکتر پدرام خسرونژاد 

 

مدیرداخلی: الهام عبداله‌پور