مدیر گروه نقاشی

 

                  

 

نام‌ و نام‌خانوادگی :حجت اله سعادتفر

  مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی :  h.saadatfar@scu.ac.ir

 تلفن مستقیم : 36272088-061

                                                                                  

                                                                                   مشاهده صفحه ی علمی و پژوهشی استاد سعادتفر(RMS )