مرکز مشاوره

فعالیتهای دفتر مشاوره دانشجویی دانشکده

-   برگزاری جلسات مشاوره و ارائه خدمات روان شناختی جهت تامین و توسعه بهداشت روانی دانشجویان

-   توزیع پیام ها و بروشورهای آموزشی مشاوره در طول سال تحصیلی

-   برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی ویژه دانشجویان جدید الورود و اجرای طرح پایش    

فایل های مشاوره ای

مشاوره

اسناد
عنوان توضیح دانلود
وسواس دانلود (199.0k)
افسردگی دانلود (199.4k)
اضطراب امتحان وراهکارهای مقابله با آن دانلود (758.1k)