معاونت پژوهشی

نام‌ و نام‌خانوادگی : حسین جلودار

مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی :  h.jelodar@scu.ac.ir

 تلفن مستقیم :۳۶۲۷۲۰۸۸-۰۶۱

مشاهده صفحه ی اطلاعات علمی و پژوهشی استاد جلودار(RMS )