معاونین پژوهشی قبلی

نام معاونین پژوهشی قبلی دانشکده هنر

ردیف

تصویر

نام و نام خانوادگی

شروع مدیریت

پایان مدیریت

۱

-

علی دارابی

- -

۲

-

شهین خانی

-

-