معاونت امور دانشجویی

نام‌ و نام‌خانوادگی : حسین جلودار

 مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی :  h.jelodar@scu.ac.ir

 تلفن مستقیم :36272088-061

مشاهده صفحه ی  علمی و پژوهشی استاد جلودار(RMS )