معاون آموزشی

نام‌ و نام‌خانوادگی : علی امیری

   مرتبه علمی : مربی

  پست الکترونیکی :a.amiri@scu.ac.ir

 تلفن مستقیم :36272088-061

       
مشاهده صفحه ی اطلاعات علمی و پژوهشی استاد امیری(RMS)