کارشناسان

نام و نام خانوادگی      

سمت

   تلفن        

پست الکترونیکی

خلیل دلاوران

مسئول شبکه اینترنت

مسئول نرم افزار

06136272078

kh.delavaran@scu.ac.ir

ابوالقاسم درخشان

کارشناس پورتال دانشکده

06136272078

a.derakhshan@scu.ac.ir
سجاد القاسی زاده مسئول سخت افزار

06136272078

s.alghasi@scu.ac.ir