کارکنان

 

 

نام و نام خانوادگی      

سمت

   تلفن        

پست الکترونیکی

عبدالرحیم جولایی مسئول امور خوابگاه ها ۰۶۱۳۶۲۷۲۰۷۵ a.jolaei@scu.ac.ir
علی رضا عباسی

مسئول تربیت بدنی

امور وام ها

۰۶۱۳۶۲۷۲۰۷۵ a.abasi@scu.ac.ir
شاپور مهرجویی مسئول امور فرهنگی ۰۶۱۳۶۲۷۲۰۷۵ sh.mehrjoei@scu.ac.ir
مجتبی رجب زاده مسئول امور تغذیه

۰۶۱۳۶۲۷۲۰۷۸

m.rajabzadeh@scu.ac.ir

سیما قوامی

سرپرست خوابگاه

۰۶۱۳۶۲۷۲۰91

s.ghavami@scu.ac.ir
مهری ملکی سرپرست خوابگاه

۰۶۱۳۶۲۷۲۰91

m.maleki@scu.ac.ir
نسرین زاده وفادار سرپرست خوابگاه ۰۶۱۳۶۲۷۲۰91 n.zadevafadar@scu.ac.ir
فروغ نظاری سرپرست خوابگاه ۰۶۱۳۶۲۷۲۰91 f.nazari@scu.ac.ir
رقیه افضلان سرپرست خوابگاه ۰۶۱۳۶۲۷۲۰91 r.afzalan@scu.ac.ir
فاطمه نعلبند شوشتری خدمات ۰۶۱۳۶۲۷۲۰91 -
قدم خیر مالکی خدمات ۰۶۱۳۶۲۷۲۰91 -
فاطمه حسن پور خدمات ۰۶۱۳۶۲۷۲۰91 -
علی رضا بهلول سرپرست خوابگاه 06136223426 a.bohlol@scu.ac.ir
محسن کالکبرزاده سرپرست خوابگاه 06136223426 m.kalakborzadeh@scu.ac.ir
مرتضی میان آبی سرپرست خوابگاه 06136223426 m.miyanabi@scu.ac.ir
شاپور وفادا خدمات 06136223426 -