کارکنان کتابخانه

 


نام و نام خانوادگی

سمت

   تلفن        

پست الکترونیکی

الهام عبداله پور رئیس کتابخانه ۰۶۱۳۶۲۷۲۰۷۵ abdolahpour۱۴@scu.ac.ir
مژگان پوردل کارشناس کتابخانه ۰۶۱۳۶۲۷۲۰۷۵ m.poordel@scu.ac.ir
معصومه قنبرپور کتابدار ۰۶۱۳۶۲۷۲۰۷۵ m.ghanbarpour@scu.ac.i