نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری کارگاه آموزشی سواد اطلاعاتی

برگزاری کارگاه آموزشی سواد اطلاعاتی


برگزاری کارگاه آموزشی سواد اطلاعاتی

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 95 می رساند اولین جلسه دور دوم  کلاس سواد اطلاعاتی
در تاریخ 95/12/9برگزار می گرددجهت اطلاعات بیشتر به رئیس کتابخانه مراجعه فرمایید