نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعالیتهای دفتر مشاوره دانشجویی دانشکده

فعالیتهای دفتر مشاوره دانشجویی دانشکده


فعالیتهای دفتر مشاوره دانشجویی دانشکده

-          برگزاری جلسات مشاوره و ارائه خدمات روان شناختی جهت تامین و توسعه بهداشت روانی دانشجویان

-           توزیع پیام ها و بروشورهای آموزشی مشاوره در طول سال تحصیلی

-          برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی ویژه دانشجویان جدید الورود و اجرای طرح پایش