نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مرکز مشاوره

مرکز مشاوره


فعالیتهای دفتر مشاوره دانشجویی دانشکده

-   برگزاری جلسات مشاوره و ارائه خدمات روان شناختی جهت تامین و توسعه بهداشت روانی دانشجویان

-   توزیع پیام ها و بروشورهای آموزشی مشاوره در طول سال تحصیلی

-   برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های زندگی ویژه دانشجویان جدید الورود و اجرای طرح پایش