نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونین پژوهشی قبلی

معاونین پژوهشی قبلی


نام معاونین پژوهشی قبلی دانشکده هنر

ردیف

تصویر

نام و نام خانوادگی

شروع مدیریت

پایان مدیریت

۱

-

علی دارابی

- -

۲

-

شهین خانی

-

-