کتابخانه

کتابخانه


کتابخانه

تاریخچه کتابخانه : 

 با تاسیس رسمی دانشکده در سال 1376 کتابخانه ی دانشکده همزمان شروع به کار نموده است که تا سال 1381 بعنوان کتابخانه دانشکده تربیت دبیر شوشتر داشته و کلیه منابع اطلاعاتی در این زمینه(ریاضی- ادبیات-فیزیک و کامپیوتر) تهیه گردیده است 

همز مان با ورود گروه هنر به دانشکده در سال 1381 کتابخانه در جهت تهیه ی منابع این گروه سوق داده شده و تا کنون در جهت ارایه خدمت به صورت خاص به گروه هنر 
می باشد.