نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

25384

25384


اعضای هیات علمی گروه گرافیک

احد روانجو  -استادیار

منصور کلاه کج -مربی

بهنام حاجی وندی -مربی

حسین جلودار-مربی

مهدی احمدی -مربی

محمد رضا زنده دل-مربی


اعضای هیات علمی گروه نقاشی

محمد رضا سوداگر  -استادیار

سیامک علیزاده-استادیار

علی امیری-مربی

شهین خانی-مربی

حجت اله سعادت فر-مربی


اعضای هیات علمی گروه معماری

سید رضا موسوی