تماس با گروه گرافیک

 

بهنام حاجی وندی مدیر گروه گرافیک

  ۰۶۱۳۶۲۷۲۰۸۸

نیلوفر چوبدار منشی گروه هنر

۰۶۱۳۶۲۷۲۰۷۸

n.choobdar@scu.ac.ir