مدیر گروه گرافیک

 

                 

 

نام‌ و نام‌خانوادگی : بهنام حاجی وندی

  مرتبه علمی : مربی

پست الکترونیکی : 

 تلفن مستقیم : 36272088-061

                                                                                  

                                                                                   مشاهده صفحه ی علمی و پژوهشی استاد حاجی وندی(RMS )