نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معاونین آموزش قبلی

معاونین آموزش قبلی


نام معاونین آموزش  قبلی دانشکده هنر

ردیف

تصویر

نام و نام خانوادگی

شروع مدیریت

پایان مدیریت

۱

-

حمید رهبر

- 1382

۲

-

علی دارابی

1383

1387