کتاب آثار اساتید و دانشجویان دانشکده هنر شوشتر منتشر شد

کتاب آثار اساتید و دانشجویان دانشکده هنر شوشتر منتشر شد


کتاب آثار اساتید و دانشجویان دانشکده هنر شوشتر منتشر شد

 

عمده آثار این کتاب شامل آثار اساتید،دانشجویان و دانش آموختگان دانشکده هنر می باشد که در اردیبهشت 1394 در موزه های معاصر اهواز تحت عنوان جشنواره هنر های تجسمی برگزار گردید

مشاهده کتاب